regulamin

1. Właścicielem strony www.ulotkownia.pl jest firma JERUN z siedzibą główną w Lesznie, ul. Grunwaldzka 64/23, NIP: 697-114-32-48, REGON: 302708662.

2. Zamówione produkty dostarczane są za pośrednictwem firmy kurierskiej lub po wcześniejszym umówieniu możliwy jest odbiór osobisty w naszym biurze w Poznaniu. Ceny przesyłek do 30 kg podane są w formularzu zamówienia. Przesyłki o wyższej wadze powinny być uzgodnione przed złożeniem zamówienia, w celu znalezienia optymalnego sposobu dostarczenia. Ceny dotyczą dostaw na terenie Polski.

3. Kontakt możliwy jest poprzez adresy e-mail lub telefon podane w zakładce „kontakt”

4. Informacje handlowe zamieszczone na stronie nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu KC

5. Warunkiem zawarcia umowy jest przesłanie przez Oferenta oferty kupna towarów za pomocą formularza na stronie www.ulotkownia.pl (tzw. koszyk). Cena jest wiążąca obie strony w momencie złożenia zamówienia i jego potwierdzenia przez sprzedającego. Cena produktu nie zawiera kosztów przesyłki. Wszystkie ceny na ulotkownia.pl podawane są w złotych polskich.

6. Na każdy towar wystawiana jest faktura VAT, która zostanie dostarczona na podany przy zamówieniu adres mailowy.

7. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia liczy się od dnia w którym zostały spełnione jednocześnie 3 warunki:

a) potwierdzenie przyjęcia zamówienia przez Sprzedającego

b) zaksięgowanie wpłaty na koncie bankowym

c) zaakceptowanie lub nadesłanie projektu

8. Termin realizacji uzależniony jest od aktualnego obłożenia zleceniami, wynosi zwyczajowo 3-6 dni roboczych.

9. Ulotkownia.pl zastrzega, że może nie przyjąć oferty kupna bez podania przyczyn.

10. Dane osobowe są chronione i przetwarzane w celu i w zakresie określonym w Ustawie z dnia 29.08.1997 r. „O ochronie danych osobowych” (Dz.U. Nr 133 poz. 883)

11. Projekty powinny być nadesłane na podany w danych kontaktowych adres e-mail lub w przypadku plików o dużej objętości na serwer FTP, do którego Sprzedający przekaże na prośbę Kupującego dane.

12. Projekty wykonane przez Sprzedającego w promocyjnych cenach na potrzeby druku u Sprzedającego pozostają jego własnością.

13. Odpowiedzialność za treści i całą zawartość dostarczonych do druku prac oraz projektów wykonywanych na jego zlecenie, również za wszelkie naruszenia praw autorskich i innych praw osób trzecich ponosi Zamawiający.

14. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za nadesłane pliki z projektem, których nie wykonał. W przypadku wykrycia wad w takich plikach, niezgodności technicznej lub innych nieprawidłowości poinformuje o tym Zamawiającego, który zobowiązany jest do naprawienia plików lub zlecenia ich poprawy.

15. Pliki przesyłane do druku powinny być przygotowane zgodnie ze specyfiką tego typu prac, w szczególności: kolorystyka CMYK, teksty zamienione na krzywe, bitmapy 300 dpi. Przyjmujemy pliki zapisane w Corelu do wer. 11 (rozwiązanie optymalne) lub mapy bitowe (CMYK 300 dpi) TIFF, JPG, BMP. Wszystkie pliki powinny być przygotowane w formacie 1:1 i uwzględniać 2mm spady z każdej strony.

16. Prawo konsumenta do odstąpienia od umowy: 

W ciągu 14 dni od otrzymania nabytej rzeczy lub - w przypadku usług - zawarcia umowy, Kupujący (konsument) może odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. W takim przypadku Sprzedający zwróci wszystkie otrzymane od Kupującego płatności. Aby odstąpić od umowy, należy złożyć stosowne oświadczenie woli, pisząc na adres e-mail: bok@ulotkownia.pl. Kupujący może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, podanego poniżej.

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy:

(Oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy) 

[DANE SPRZEDAJĄCEGO] 

……………………………. 

……………………………. 

…………………………….

Ja……………………………….niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy ……….………………………………………………………………………………………………………….,

Data zawarcia umowy to ………………………………………., data odbioru ……………………………………………….… . 

Imię i nazwisko…………………………………………………………. 

Adres …..…………………….……..……………………………………. 

Data…………………………………………………………………………. 

…….……………………………………………………………………

Podpis (tylko jeżeli formularz jest wysłany w wersji papierowej)

W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca nie ponosi kosztu odesłania Towaru. 

Brak odstąpienia od umowy: 

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Kupującemu (konsumentowi) w odniesieniu do umów: 

- o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy; 

- w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; 

- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; 

- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; 

- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

- w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; 

- w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli; 

- w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy; 

- w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; 

- o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

- zawartej w drodze aukcji publicznej; 

- o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi; 

- o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.  

17. Reklamacje można składać pod adresem bok@ulotkownia.pl lub w formie pisemnej na adres główny siedziby firmy wymieniony w p.1. Nie będą rozpatrywane reklamacje dotyczące różnicy w odcieniach kolorów względem obrazu z monitora klienta. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji dotyczącej różnicy kolorów w stosunku do oczekiwań jest dostarczenie wraz z zamówieniem profesjonalnej odbitki próbnej (Proof, Cromalin itp.). Reklamowany towar powinien zostać zwrócony w 100% dostarczonym nakładzie. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:

imię, nazwisko,

adres,

adres e-mail Kupującego,

datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,

przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,

wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.

Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie. Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.

18. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu naruszać ani ograniczać jakichkolwiek praw Kupującego przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z tymi przepisami, pierwszeństwo mają obowiązujące przepisy prawa.

Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego Regulaminu poprzez umieszczenie nowej treści Regulaminu na stronie www.ulotkownia.pl. Zamówienia złożone przed dokonaniem zmiany realizowane będą zgodnie z postanowieniami poprzedniej wersji Regulaminu.

stat4u linkownia